Apsorpciona linija

Energija emitovana u spektralnoj liniji raspoređena je duž uske talasne trake, koja ima maksimum kod određene talasne dužine, a opada obično simetrično sa obe strane maksimuma. Profil linije se karakteriše poluširinom linije (Δλ), pod kojom se podrazumeva širina profila na mestu polovine visine maksimuma.

 

Apsorpciona linija
 

Profil linije određuju zbirna dejstva tri faktora:

-        prirodna širina,

-        Doppler-ovo proširenje i

-        Lorentz-ovo proširenje.

Prirodna širina linije najčešće iznosi oko 0,001 nm. Doppler-ovo proširenje linije nastaje zbog toplotnog kretanja atoma u gasu koji emituje ili apsorbuje zračenje. Doppler-ovo proširenje linije je veće kod elemenata manjih atomskih težina i blago raste sa temperaturom.

Lorentz-ovo proširenje rezonantnih linija nastaje zbog sudara atoma koji emituju ili apsorbuju zračenje, sa molekulima i atomima stranog gasa. Veličina proširenja zavisi od pritiska i fizičkog svojstva stranog gasa. Pri atmosferskom pritisku ono je reda veličine Doppler-ovog proširenja.

Zbog međusobnih sudara atomi apsorbuju u jednom širem intervalu, pa praktična širina apsorpcione trake na polovini maksimuma intenziteta iznosi oko 0,002 nm.