Elementi za stvaranje atomske pare

U atomskoj apsorpciji sa plamenom ili u plamenoj emisionoj spektrometriji, koriste se savršeno homogeni tečni uzorci. Rastvarači su, najčešće, razblaženi vodeni rastvori mineralnih kiselina ili pogodni organski rastvarači. Rastvor analita se na određeni način aspirira u plamen, u kome dolazi do stvaranja slobodnih i pobuđenih atoma, koji će apsorbovati ili emitovati specifično zračenje. Za omogućavanje nastajanja atomske pare neophodna su dva bitna elementa: raspršivač i plamenik. Za nastajanje atomske pare mogu se koristiti i elektrotermalni uređaji, gde raspršivač i plamenik nisu potrebni.

 

Elementi za stvaranje atomske pare

 

Raspršivač sa komorom (u rasklopu) i plamenik