Stvaranje slobodnih atoma u elektrotermalnom atomizeru

Elektrotermalni atomizer je uređaj za dobijanje atomske pare zagrevanjem električnom energijom, za razliku od plamene atomske apsorpcije. Elektrotermalna atomizacija se primenjuje kao dopunska tehnika atomskoj apsorpciji u plamenu i ne smatra se alternativnom tehnikom. Primena elektrotermalne atomizacije podrazumeva poznavanje mnogih elemenata različitih od onih kod plamene atomske apsorpcije i predstavlja posebnu oblast.

Glavni deo uređaja za elektrotermalnu atomizaciju, koji se uobičajeno naziva »peć«, je grafitna cev, kiveta, koja je tako konstruisana i optimizirana da je pri električnom zagrevanju temperatura duž čitave cevi optimalna. Kiveta ima mali otvor u sredini za ubrizgavanje uzorka mikropipetom ili špricom za automatsko uzimanje uzoraka. Kiveta se montira na dva elektrodna nosača koji dovode struju za brzo zagrevanje. Kroz centar kivete fokusiran je izvorni zrak HCL. Brzohlađenje kivete vrši se vodom.

Stvaranje slobodnih atoma

a) Pirolitički obložena grafitna kiveta (fotografija)

b) i c) Uzdužni presek različitih oblika grafitnih kiveta

d) Presek grafitne kivete sa posudicom za uzorak

 

Grejanje se vrši u programiranim fazama:

-        sušenje,

-        pretvaranje u pepeo,

-        atomizacija i

-        čišćenje cevi.