Tehnika kalibracije

Atomska apsorpcija i emisiona spektrometrija su relativne analitičke metode u kojima se signal elementa koji se ispituje poredi sa signalom istog u standardnom rastvoru poznate koncentracije.

U atomskoj apsorpciji i emisionoj spektrometriji primenjuju se dve metode kalibracije:

- direktna kalibracija, pri određivanju metala iz rastvora poznatog ili jednostavnijeg sastava matrice i

- kalibracija standardnim dodavanjem, kod složenog ili nepozna- tog sastava matrice. Ova tehnika se često koristi i pri ekstrakcionim postupcima određivanja kada se neorganski standard podvrgava kompleksiranju i ekstrakciji kao i uzorak.

Direktna kalibracija daje veću tačnost određivanja u širokom rasponu apsorbance, za razliku od kalibracije standardnim dodavanjem koja ima ograničenja zbog potrebe rada u oblasti linearne zavisnosti apsorbance od koncentracije.

Direktna kalibracija podrazumeva određivanje uz upotrebu standardnih rastvora koji su pripremljeni sa istovetnim rastvaračem kao i uzorak, sa ili bez upotrebe jonizacionih pufera, reagenasa za oslobađanje ili dodataka za podešavanje sastava matrice.

 

Tehnika kalibracije

Kalibraciona kriva bakra, direktna kalibracija

 

 

 

 

Tehnika kalibracije2

Kalibraciona kriva sa standardnim dodavanjima