Mere opreza

 

        Pri radu u plamenoj atomskoj apsorpcionoj ili emisionoj spektrometriji operater se često susreće sa opasnim materijama: toksičnim, mutagenim, korozivnim... Zavisno od tipa uzorka i određivanih elemenata, stepen izloženosti opasnim materijama može biti znatan. Opasne materije se primenjuju za pripremu standardnih rastvora, a sadrže ih i rastvori ispitivanih uzoraka. Često operater i ne zna da ispitivani uzorak sadrži neki toksični element, ako se po protokolu ne zahteva njegovo određivanje.

         U plamenu dolazi do raspadanja neorganskih ili organskih jedinjenja metala i metaloida. Različiti atomi ili fragmenti formiraju se u plamenu u stanju pare. Na taj način toksičnost pojedinih materija može biti bitno povećana. Veliki broj elemenata je toksičan i/ili mutagen: olovo, kadmijum, hrom, nikal, bakar... Kada operater udiše pare toksičnih elemenata dolazi do njihovog nagomilavanja u organizmi, pri čemu dolazi do tzv. „kumulativnog trovanja“. Zbog toga operater često bude nesvesan postepenog trovanja.

Poseban rizik nastupa prilikom određivanja elemenata hidridnom tehnikom. Ovom tehnikom se, inače, određuju i najtoksičniji elementi (arsen, živa, selen...).

Da bi se omogućio bezbedan rad operatera sa atomskim apsorberom potrebno je da aparat bude instaliran u posebnoj prostoriji. Iznad aparata mora biti instaliran projentovan „dimnjak“, namenska ventilacija propisanih karakteristika. U prostoriji se ne sme formirati promaja, niti „klima“-uređaj sme da radi za vreme merenja na aparatu.

Sam operater dužan je da se pridržava svih mera zaštite na radu: pre početka bilo kojih određivanja sa atomskim apsorberom mora uključiti „ekstraktor para“ (namensku ventilaciju) i da spreči bilo koji vid promaje. Pored zaštite ličnog zdravlja, operater stvara uslove za precizniji rad aparata, zbog smanjenja nestabilnosti plamena.

Poseban problem nastaje kada se određivanje vrši primenom plamena azot-suboksid/acetilen, koji emituje intenzivnu ultravioletnu svetlost. Intenzivna ultravioletna svetlost oštećuje vid i izaziva promene na koži lica operatera. Pored toga što aparati imaju „vratanca“ sa staklom koje apsorbuje UV-zračenje, plamen azot-suboksid/acetilen je visok i neophodna je dodatna zaštita očiju i lica operatera.

Posle dugogodišnjeg rada na atomskim apsorberima, i pored priličnog poznavanja štetnih efekata, doživeo sam neke zdravstvene poremećaje: pojava vertiga (vrtoglavice) zbog kumulativnog trovanja živom, pojava fleka na koži lica, postepeno slabljenje vida...

Zbog svega navedenog, apelujem na mlade korisnike atomskih apsorbera da bezuslovno primene sve mere zaštite ličnog zdravlja.

 

 

Branko Zdravković, maja 2014.