O knjizi

Korica250x351Knjiga obrađuje tematiku kroz poglavlja:

 1. Teorijski osnovi atomske apsorpcije
 2. Faktori koji utiču na rezultate u atomskoj apsorpcionoj spektrometriji
 3. Smetnje u atomskoj apsorpciji
 4. Tehnika kalibracije
 5. Statistička obrada rezultata
 6. Priprema standardnih rastvora i rastvora uzorka
 7. Sistem sa kontinuiranim protokom pare
 8. Primena atomske apsorpcije i atomske emisije
 9. Aparati za određivanje atomske apsorpcije i atomske emisije
 10. Rad sa atomskim apsorpcionim spektrometrom Pye Unicam SP9
 11. Mere opreza i upozorenja
 12. Greške u radu

 

 

Ova knjiga je nastala iz potrebe da se relativno obimna proizvođačka uputstva za Atomski apsorpcioni spektrometar  i različitu pripadajuću opremu spoje sa teorijskim aspektima i praktičnim aktivnostima kako bi dala sveobuhvatnu sliku o praktičnoj primeni atomske apsorpcije.

Način prikazivanja materije ima za cilj da čitaoca postepeno uvede u osnove atomske apsorpcije, upozna ga sa delovima opreme i faktorima koji utiču na veličinu signala i realnost rezultata. Drugi deo knjige je uputstvo za rad sa aparatom Pye Unicam SP9.


Celokupna materija izložena je u okviru više celina:

 

 • U poglavljima od 1 do 4 prikazani su  teorijski aspekti atomske apsorpcije, faktori koji utiču na rezultate i tehnika  kalibracije. Većinu komentara prate odgovarajuće ilustracije.
 • U poglavlju 5 dat je kratak osvrt na statističku obradu rezultata.
 • U poglavlju 6 date su osnovne napomene o izboru rastvarača, pripremi standardnih rastvora i rastvora uzorka.
 • U poglavlju 7 prikazana je mogućnost određivanja nekih elemenata tehnikom razvijanja hidrida uz razmatranje Sistema sa kontinuiranim protokom pare.
 • Neke od mogućnosti primene atomske apsorpcije sa plamenom ili emisione plamene spektrometrije date su poglavlju 8. Pored kratkih napomena o specifičnostima pojedinih uzoraka dati su primeri načina pripreme rastvora uzorka.
 • U poglavlju 9 prikazani su delovi jedne konfiguracije atomskog apsorbera firme Pye Unicam.
 • Poglavlje 10 je Uputstvo za rad sa aparatom Pye Unicam SP9. Ovaj deo je prikazan jednostavnim naredbodavnim navođenjem potrebnih aktivnosti za konkretan zadatak. Sva potrebna upozorenja navedena su sinhronizovano sa instrukcijama. Ovo poglavlje može biti od posebnog interesa za početnike ili korisnike ovog aparata.
 • Poglavlja 11 i 12 su praktična upozorenja za rad u atomskoj apsorpciji.

 
U prilogu su date alternativne talasne dužine, postupci za pripremu standardnih rastvora, smetnje koje se javljaju pri određivanjima atomskom apsorpcijom i načini njihovog otklanjanja. Kalibracione krive date na kraju priloga su praktični radovi sa aparatom Pye Unicam SP9.